عمق گود ۱۳ متر
کارفرما: نجاتعلی رمضانی
سطح شات: ۱۵۰۰ متر مربع
طول حفاری: ۱۸۸۴ متر
به روش نیلینگ و انکراژ