آغاز عملیات اجرایی پایدارسازی ترانشه( ۹۶/۰۹/۱۰)

کارفرما: پتروشیمی کرمانشاه
ارتفاع ترانشه: ۳۵ متر
سطح شات: ۸۰۰۰ مترمربع

شرکت ماندگار خاک سازه آماده اجرای عملیات نیلینگ و گودبرداری ، انکراژ ، پایدارساز ، میخکوبی می باشد شما می توانید از طریق اطلاعات تماس با ما د رتماس باشید.