عمق گود ۲۳ متر
کارفرما: علی ناظران
سطح شات: ۳۰۰۰ متر مربع
طول حفاری: ۸۰۰۰ متر
به روش نیلینگ و انکراژ و شمع