تلفن تماس
02126604001

نیلینگ

احداث تراز های بعدی خاکبرداری

گام های اول تا چهارم برای پایداری خاکریز اجرا می شود. در هر مرحله از خاکبرداری نـــوارهای عمودی زهکشی تا پایين خاکـــریز ادامه پيدا می کنند. پانل جدیدی از WWMمتعاقبا برای یک لایـــه همپوشانی کامل اجرا می گردد. شات کریت های موقــت اجرا شده به وسيله اتصالات سرد به شاتکریت قبلی خاکبــرداری شده متصـــل می گــردد. در انتهای خاکبرداری نوارهـــای زهکشی در پاشنه خاکریز جمـــع می شوند و پاشنه زهکــش دیـــواره را تشکيل می دهند.

احداث پوسته دائمی و نهایی (در صورت نياز)

در نیلینگ  پس از انکه خاکبـــرداری به تراز مورد نظر رسيد و ميــخ ها نصب گشتند . پوسته نهایی ممکــن است شامل بتن درجای ( CIP ( مسلح ٬ شاتکریت تستهای بارگذاری صورت پذیرفت پوستــه و نمای نهایـــی احداث می گردد، مسلح و یا پانلهای بتنی پيش ساخته باشد . آرماتورهای روکش دائم ٬ همان ميلگردهای معمولی یا شبکه WWM ميباشد .

گام های مختلف دیگری نيز ممکن است با توجه به نوع و شرایط پروژه ضروری باشند. برای مثال در حالتيکه پایداری شيب در اثر خاکبرداری ناپایدار و بحرانی گردد شاتکریت ممکن است .بلا فاصله بعد از هر مرحله خاکبرداری و قبل از حفر سوراخ ها و نصب ميخ ها اجرا گردد.

اجزای دیوارهای ميخ کوبی

در نیلینگ  نمونه های رایج دیوار های ميخ کوبی شده بدین صورت اجرا می گردند ، که جای ميخ ها ( ميلگردها ) به وسيله دستگاه حفر سوراخ میگردند. ميخ ها با تزریق دوغاب در خاک استقرار می یابند.

ميله های فولادی ( ميخ ها ) : ميله های فولادی از اجزاء حياتی در این نوع دیوار ها محسوب می شوند این اعضاء در گمانه های مایلی که توسط دستگاه حفار حفر می شوند جایگذاری گشته و درون آنها دوغاب ریزی می گردد . در واکنش به جابه جایی های خاک حفاظت شده بر اثر خاکبرداری تنش کششی به طور مستمر به ميخ ها اعمال می گردد .

دوغاب : دوغاب ریزی پس از آنکه ميـــخ ها در جای خود قرار گرفتــند اجــرا می گــردد .

ملات دو نقــش اساسی زیر را ایفــا می نماید :

  • عملکرد حياتی برای انتقال تنش از خاک به ميخ ها .
  • محافظت از ميخ ها در مقابل خورندگی .

سر ميخ : سرميخ بخش انتهایی رزوه شده ميخ ها می باشد

مهره شش گوش ٬ واشر و صفحه باربر : این اجزاء برای اتصالات سر ميخ ها و اتصال ميخ ها به سازه پوسته مورد استفاده قرار می گيرد.

پوسته موقت و دائم : پوسته نقش اتصالات سازه ای را بر عهده می گيرد . پوسته موقت به عنوان یک سطح باربر برای پليت های باربر و تکيه گاهی برای سطح خاک موجود ایفای نقش می نماید. این پوسته بر روی خاکبرداری اوليه در طی پيشرفت خاکبرداری اجرا می شود . روکش دایمی نيز با توجه به نوع عملکرد دیواره بعد از اینکه ميخ ها نصب گردید ومهره ها بسته شد بر روی روکش موقت قرار می گيرد.

نوارهای زهکشی از جنس کامپوزیت : نوار های زهکشی کامپوزیت قبل از اجرای پوسته موقت برای جمع آوری و انتقال آب که ممکن است به پوسته موقت انتقال یابد ٬ اجرا می شوند .

نیلینگ

تکنيک های نصب ميخ

حفاری وملات ریزی

قطر حفاری شده برای نصب ميــخ ها در حدود100 تا 200 ميلی متر (4 تا 8 اینچ) می باشد این ميخ ها نوعا به فاصله 1/5 متر از یکدیگر قرار داده می شوند . ميله های فولادی در محل قرار گرفــته و سپس ملات ریزی می شوند این روش به طور متداول در بيشتر پــــروژه ها مورد استفاده می باشد و می تواند کاربرد دائمی یا موقت داشته باشد.(مراقبت های مقتضی جهت فرسایش ناشی از خورندگی می بایستی در نظر گرفته شوند)

ميخ های رانده شده این ميخ ها قطرهای نسبتا کوچکی دارند 19­25 ميليمتر(1­75.0 اینچ) و به صورت مکانيـکی به درون خاک رانده می شوند. آن ها معمولا در فاصله تقریبی 1 تا 2.1 متری (3 تا 4 فوت ) از هم قرار داده می شوند. استفاده از ميخ ها ی رانده شده نصب سریعتـر ميخ ها را در مقایسه با ميخ ها ی حفاری و ملات ریزی شده ميسر می سازد . از آنجا که ایـن روش نصب ٬ حفاظــــت مناسب را در مقابل خوردگی که مستلزم ضخامت ميـــله می باشد فراهم نمی کند به این علت ميخ های رانده شده فقط برای موارد موقت استفاده شده اند .

ميخ های پرتابه ای

در نیلینگ ميــــخ های بدون روکش با سرعت بسيــار بالا با استفاده از 19 تا 25 ميلی متر(1 تا 75.0اینچ) و به طول حداکثر 8 متر می باشند روش مکانيزم آتش هوای فشرده به داخل خاک پرتـاب می شوند ميله ها به قطر اجازه نصب سریع و با تاثير انــــدک بر روی سایت پروژه را می دهند ٬ هر چند ممکن است کنترل طول ميخ های نفوذی در زمين مشکل باشد . این گونه از ميخ ها فقط برای پروزه های موقت استفاده می شوند .

ميخ های ملات ریزی شده با فشار

نیلینگ  از جت گروتينگ برای فرسایــش خاک و حفر سوراخ برای ميخ ها (که متعاقبا قرار داده می شوند) برای توسعه و رسيدن به مکان نهایی استفاده می شوند . ملات حفاظت لازم را در مقابل خوردگی برای ميله ایجاد می نماید . در مرحله بعد ميــله ها به صورت مشابه با استفاده از روش های حفاری ارتعاش ضربه ای نصب می گردند .

نیلینگ

ميخ های خود حفار

نیلینگ  شامل ميله های توخالی می باشنـــد که می توانـند در یک مرحله حفــــاری و ملات ریـــزی شوند در این روش همزمان با عمـــل حفـاری ملات نيز به داخل ميله ها تزریق می شوند . ملات از طریـــق شيار های موجود در سر مته ٬ سوراخ حفـــاری شده را از بالا به پایين پر می کند این روش نصب ميــــخ ها منجر به نصب سریع تر ميخ ها نسبت به روش . تکنيک های حفاری ضربه ای چرخشی در این روش استفاده شده اند . حفـاری و دوغاب ریزی می گردد و برخلاف ميخ های رانده شده با کمک ملات تا حدودی از خوردگی ميخ ها حفاظت شده است .

نیلینگ