تلفن تماس
02126604001

گودبرداری در زمین های انجام می شود که باید تمام یا قسمتی از ساختمان پایین تر از سطح طبیعی زمین احداث شود که گاهی ممکن است عمق گودبرداری بنابر جنس زمین به چندین متر برسد .
منظور از عملیات خاکی عبارت است از :
خاک برداری و خاک ریزی و تسطیح زمین و گود برداری  و حفر شیارها وکانالها و مجاری آب و فاضلاب و ......
قبل از اینکه عملیات خاکی شروع شود اقدامات زیر باید انجام شود :
الف)زمین مورد نظر از نظر استحکام و جنس خاک مو رد بررسی قرار گیرد .
ب)مو قعیت تاسیسات زیر زمینی از قبیل کانالهای فاضلاب و قنوات قدیمی و لو له کشی  گاز و آب و .....
پ)کلیه اشیاء  زائد از قبیل تخته سنگ و ضایعات ساختمانی یا بقای درختان و....از زمین مورد نظر خارج
شود .
ت)کلیه کارگرانی که در عملیات خاکی مشغول کار هستند باید تجربه کافی داشته باشند.

[caption id="attachment_3075" align="aligncenter" width="400"]گودبرداری - گود برداری گودبرداری[/caption]

گود برداری :

در زمین های با رطوبت طبیعی می توان گود برداری را تا عمق 1 متر برای ماسه و 1.25 متر برای خاک
رس و 2 متر برای خاک بسیار متراکم انجام داد.
قبل از گود برداری باید به مطالب زیر توجه کرد :
- اگر عمق خاک برداری بیش از 120 سانتی متر باشد باید دیوارهای مجاور را مستحکم کرد .
- برای جلو گیری از بروز خطرها نظیر پرتاب سنگ و سقوط آزاد و …باید اطراف محل حفاری را حصار
کشی کرد .
- در گود هایی که عمق آنها بیش از 1 متر است نباید کارگر در محل کار به تنهایی گمارده شود .
- هنگامی که گود برداری در مجاورت خطوط راهن و بزرگراهها یا مراکزی که تولید ارتعاش می کند
انجام  گیرد با ید تدابیر احتیا طی برای جلوگیری از ریزش به عمل آید.
- مصا لح حاصل از گو دبرداری نباید در پیاده روها انباشته شوند .
- معابر عمومی مجاور گود برداری باید دارای نرده و حفاظ مطمئنی باشند .
- د رحفاری های عمیق باید هنگام روز از پرچم قرمز و شبها به وسیله چراغهای خطر عابرین و رانندگان را متوجه ساخت .

ویژگی های گودبرداری :

گودبرداری یکی از کارهای پیچیده و خطرناک مهندسی به شمار می رود که به منظور حفظ جان انسان های داخل و خارج از گود، ساختمان های مجاور و فراهم آوردن شرایط ایمن و مطمئن جهت انجام کار می بایستی دیواره های آن بوسیله سازه های نگهبان مهاربندی و پایدار سازی شود.

سازه های نگهبان انواع مختلفی دارد که با توجه به نوع خاک، عمق گودبرداری و حساسیت ساختمان های مجاور گود انتخاب و توسط افراد دست اندر کار پروژه های گودبرداری ساختمانی که هریک وظایف و مسئولیت های مشخصی دارند اجرا و توسط اشخاص و سازمان های ذیربط نظارت می شود. اجرای عملیات گودبرداری نیازمند بکارگیری تمهیداتی در حین، قبل و بعد از انجام کار می باشد که بکارگیری آنها می تواند از بروز حوادث گودبرداری جلوگیری کند.