تلفن تماس
02126604001

کارفرما: جناب آقای جهانیان و صالحی

عمق بهسازی : 10 متر
مساحت پروژه: 300 مترمربع
روش پایدارسازی: میکروپایل

نوع فونداسیون: نواری با عرض 1.7 متر

 

در محل این پروژه یک لایه خاک دستی شامل ماسه حمل شده و تخلیه شده در محل پروژه به ضخامت 7 متر وجود داشت که برهمین اساس ظرفیت باربری مناسب از طریق بهسازی خاک به روش میکروپایل تا عمق 10 متر پیشنهاد و اجرا گردید.