تلفن تماس
02126604001

کارفرما: جناب آقای مهندس مطهری

عمق گود: 18.5 متر

روش پایدارسازی: شمع و مهار متقابل(STRUT)

در این پروژه به خاطر معضلات حقوقی، روش پایدارسازی مهار متقابل برای جداره شرقی و غربی انتخاب و طراحی گردید لیکن برای جداره های شمالی و جنوبی به روش نیلینگ و انکراژ پایدارسازی می گردد. همچنین تراز آب در محل پروژه در عمق 12 متری بود که پیش از شروع عملیات اجرایی، با طراحی سیستم زهکشی، تراز آب به عمق 23 متری ( 5متر پایین تر از تراز فونداسیون) انتقال یافت.