تلفن تماس
02126604001

کارفرما: جناب آقای اردکانی

عمق گود: 9 متر

روش پایدارسازی Top-Dow

نوع اسکلت: فلزی