تلفن تماس
02126604001

عمق گود: 10 متر
روش پایدارسازی : Top-Down