تلفن تماس
02126604001

عمق گود 25 متر

روش پایدارسازی: Top-Down