تلفن تماس
02126604001

عمق گود 23 متر
کارفرما: علی ناظران
سطح شات: 3000 متر مربع
طول حفاری: 8000 متر
به روش نیلینگ و انکراژ و شمع