تلفن تماس
02126604001

غرفه مجازی شرکت ماندگار خاک سازه راه اندازی گردید و از کلیه بازدید کنندگان محترم دعوت می گردد تا از طریق لینک ذیل از غرفه مجازی این شرکت بازدید فرمایند.

 لینک غرفه مجازی:

http://www.hyperexpo.ir/exhibitor-details/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86/aFBVcDR6MTRlcDdFeEkvVUFoWFhZQT09/TFRwMXc5djhIZ0doTUw0Y0o2dHpKUT09/