در مورخ ۲۰-۸-۹۶، دانشجویان کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه تعاون، از سایت پروژه دستگری شرکت ماندگار خاک سازه بازدید نمودند و از نزدیک با سیستم پایدارسازی مهار متقابل و مبنای طراحی و اجرایی این روش آشنا گردیدند.