طراحی

طرح سیستم پایدارسازی گودهای عمیق به روش های نیلینگ، انکراژ و … با استفاده از روش های تعادل حدی جهت محاسبه ضریب اطمینان پایداری و روش های عددی جهت پیش بینی تغییرشکل های محتمل جداره گود می باشد که در این راستا معمولا از نرم افزارهای تعادل حدی Geostudio/SLOPE، Slide و Snail جهت محاسبه ضریب اطمینان پایداری و از نرم افزارهای عددی Plaxis، Geostudio/SIGMA و FLAC جهت تخمین تغییرشکل ها استفاده می گردد و کارشناسان این مجموعه با استفاده از نرم افزارهای فوق و مطابق با ضوابط آیین نامه های گودبرداری مانند FHWA ، BSI و مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان و … سعی در ارائه مطمئن ترین و در عین حال بهینه ترین طرح پایدارسازی را دارند.

در حال نمایش 1–9 از 24 نتیجه