مشاوره و نظارت

این شرکت در زمینه نظارت بر عملیات اجرایی و طراحی پایدارسازی گودهای عمیق به روش نیلینگ و انکراژ و همچنین بهسازی خاک به کارفرمایان محترم خدمات مهندسی ارائه می نماید تا در کنار آنها از صحت عملیات اجرایی و پایداری سازی و جلوگیری از مخاطرات و خسارات احتمالی ناشی از عملیات های گودبرداری پرخطر اطمینان حاصل گردد و شرایط یک سرمایه گذاری مطمین را برای آنها فراهم نماید. این امر با تکیه بر دانش و تجربه ارزشمند مدیران و کارشناسان مجرب این مجموعه با استفاده از آیین نامه های متداول در زمینه پایدارسازی گود و بهسازی خاک و راهنمایی عوامل اجرایی فعال در این زمینه در کنار رعایت اصول ایمنی و HSE محقق خواهد گردید.

نمایش همه 7 نتیجه ها