IMG_6605

پروژه ایران زمین

عملیات اجرای این پروژه شامل موارد ذیل می باشد:

1- اجرای سازه نگهبان خرپایی به ارتفاع 5 متر

2- آرماتور بندی فونداسیون

3- بتن ریزی فونداسیون

دسته: .