تلفن تماس
02126604001
کارفرما: مهندس علی بهنام
عمق گود: 6 متر
زمان اجرا: 1394-03-03
مدت زمان اجرا: 532متر
طول حفاری: 532متر
روش پایدارسازی: انکر، نیلینگ
سطح شاتکریت: 400 متر مربع
توضیحات پروژه