تلفن تماس
02126604001
کارفرما: اقای مهندس فتاح
عمق گود: 9 متر
زمان اجرا: 1395-05-09
مدت زمان اجرا: 40 روز
طول حفاری: 506 متر
روش پایدارسازی: روش نیلینگ
سطح شاتکریت: 650 مترمربع
توضیحات پروژه