مطلب حاضر ملزومات و جزئیات اجرایی نیلینگ (soil nail) در محدوده ترانشه ها را شامل می شود. المان مسلح کننده نیلینگ بصورت غیر فعال محسوب شده و شامل نصب و تزریق میلگردهای فولادی با فاصله نزدیک در زمین می باشند. با پیشرفت عملیات اجرا از بالا به پایین، به منظور تامین یکپارچگی، شاتکریت یا دیوار بتنی ایجاد می گردد. این نوع المان مسلح کننده تنها در خاکها قابل استفاده نبوده بلکه در تمام مصالح خاک مانند (برای مثال سنگ نرم یا هوازده) نیز قابل استفاده می باشند.