تلفن تماس
02126603575

کارفرما: شرکت ایران هورمون
عمق گود: 15متر
روش پایدار سازی: نیلینگ و انکراژ