تلفن تماس
02126604001

کارفرما: شرکت ایران هورمون
عمق گود: 15متر
روش پایدار سازی: نیلینگ و انکراژ