تلفن تماس
02126604001

کارفرما: تدبیر سرمایه الوند
عمق گود: 14متر
روش پایدارسازی: مهارمتقابل و خرپا