تلفن تماس
02126604001

مهندس فرخ جلالی مسلم – مدیرعامل – کارشناس ارشد ژئوتکنیک

 


مهندس امیررضا امین جواهری – رئیس هیات مدیره – کارشناس ارشد ژئوتکنیک

 


مهندس علی هدایت فر- مدیر دفتر فنی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک

 


مهندس مسعود مقدس پور – مدیر دپارتمان Top-Down – کارشناس ارشد ژئوتکنیک و سازه

 


دکتر فرشته اکبری - کارشناس ارشد طراحی - دکتری ژئوتکنیک

 


6

مهندس هلیا فیضی - کارشناس ارشد طراحی و کنترل پروژه - کارشناس ارشد ژئوتکنیک

 


مهندس سعید جمشیدوند - مدیر پروژه - کارشناس ارشد ژئوتکنیک

 


مهندس حمید حمیدی - مدیر پروژه - کارشناس معدن

 


مهندس حسین جلوه - مدیر پروژه - کارشناس عمران

 


زهرا گل زردی - مدیر مالی