تلفن تماس
02126604001
  • کارفرما: آقای مهندس همتی و آقای مهندس طاهری
  • عمق گود: 10/00-
  • سطح شات: 588
  • روش پایدارسازی: سازه نگهبان خرپایی و مهارمتقابل
توضیحات پروژه