تلفن تماس
02126604001
  • کارفرما: آقای مهندس خلج
  • عمق گود: 12-19 متر
  • سطح شات: 1100
  • مدت زمان اجرا: 60 روز
  • روش پایدارسازی: مهارمتقابل
توضیحات پروژه