تلفن تماس
02126604001
  • کارفرما: آقای مهندس لاهورپور
  • عمق گود: 14 متری
  • سطح شات: 1200 متر
  • مدت زمان اجرا: 75 روز
  • طول حفاری: 2000 متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ و انکراژ ترکیبی با خرپا
توضیحات پروژه

در این پروژه، همجواری شرقی یک برج 15 طبقه مسکونی بوده است که فاقد رضایت همجواری بوده است و لذا برهمین اساس روش پایدارسازی این جداره بصورت خرپایی درنظر گرفته شد و بقیه اضلاع گود نیز به روش انکراژ طراحی گردید. لیکن پس از اینکه اعضا قائم و مایل خرپاها در ضلع شرقی نصب گردید و بیش از نیمی از عملیات پایدارسازی کلی گود به روش انکراژ به پایان رسید، سازنده موفق به اخذ رضایت همجواری شرقی گردید و لذا عملیات پایدارسازی ضلع شرقی، پس از آن، با ترکیب اعضا قائم و مایل خرپا و روش انکراژ به اتمام رسید.

 

In this project, the eastern neighbor was a 15-story residential tower, which did not have the consent  the project employer to do any boring under its builiding at the start of the project. Therefore, regarding this legal restriction, the  stabilisation method for this wall was considered as truss and the rest of the walls of the excavation were designed by anchoring method. However, after the vertical and inclined members of the trusses were installed on the eastern side and more than half of the stabilization operation of the project was completed by the anchoring method, the builder succeeded in obtaining the consent of the eastern neighbor to bore, and therefore the stabilization of the eastern side changed to combination of the vertical and inclined members of the truss and the anchoring method .