تلفن تماس
02126604001
  • کارفرما: شرکت داروسازی ایران هورمون
  • عمق گود: 8/05-
  • سطح شات: 1073
  • روش پایدارسازی: نیلینگ و انکراژ
توضیحات پروژه

از مشکلات اساسی عملیات پایدارسازی این پروژه خاک ماسه ای محل پروژه و ریزشی بودن آن می باشد که با توجه به اینکه روش پایدارسازی این پروژه بصورت نیلینگ و انکراژ بوده است، هرگونه عملیات حفاری با دشواری های اساسی مواجه بود که جهت اجرای آن با تمهیدات اجرایی این معضل برطرف گردید 

 

One of the main difficulties of the stabilization operation of this project was the cohesionless soil of the ground site since soil was collapsing during drilling operation, while the stabilization method of this project was nailing and anchoring, Therefore, executional consideration were applied during the project to solve this problem.