تلفن تماس
02126604001
  • کارفرما: جناب آقای مهندس خلج
  • عمق گود: 18 متر
  • مدت زمان اجرا: 70 روز
  • روش پایدارسازی: مهارمتقابل (استرات)
  • سطح شاتکریت: 1300 مترمربع
توضیحات پروژه