تلفن تماس
02126604001
  • کارفرما: مهندس بهنام آژنگ
  • عمق گود: 17/70-
  • سطح شات: 6/988 مترمربع
  • مدت زمان اجرا: 7 ماه
  • طول حفاری: 19423 متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ، انکراژ و دیوار برلنی
توضیحات پروژه

این پروژه در منطقه 11 و خیابان قلسمتان واقع گردیده است که در بافت قدیمی این منطقه واقع گردیده به نحوی که خانه های همجوار آن بصورت بنای خشت و گلی می باشند. همچنین هماهنگونه که در تصاویر مشخص می باشد به علت معارضین مختلفی در ضلع شرقی، قسمتی از عملیات گودبرداری در قسمت شرقی پس از اتمام 80درصد عملیات گودبرداری در دیگر قسمت های پروژه صورت گرفت. بعلاوه، همجواری شمالی پروژه که کارواش می باشد موجب تراوش آب بسیار شدیدی در پروژه گردید که حفظ تغییرشکل ها و پایداری این جداره از معضلات اصلی پروژه بوده است که بصورت مجزا برای این قسمت، یک زهکش درنظر گرفته شد در حالیکه در دیگر جداره های گود تراوش آب زیرزمینی وجود نداشت. بعلاوه، بعلت وجود همجواری های متعدد ، برخورد به حفره های زیرزمینی متعدد از معضلات حفاری و پایدارسازی این پروژه محسوب می گردد. 

This project was located in District 11 on Qalsumtan Street, where was in the ancient section of this area in such a way that the neighboring buildings were constructed with clay and mud. Also, due to various opponents in the eastern side, part of the excavation operation in the eastern part was conducted while 80% of the operation in the other parts of the project was completed. In addition, the northern side of the project, which was a carwash, caused a very strong water seepage in the project, which had been one of the main problems of controlling the deformations and stability of this wall. A special drainage system  was considered for this wall, however in other walls, There was no groundwater seepage. In addition, regarding the presence of many neighbors, encountering many underground holes is one of the problems of drilling and stabilization of this project.