تلفن تماس
02126604001
  • کارفرما: جناب آقای دکتر فیضی
  • عمق گود: 1,743
  • سطح شات: 1,743
  • روش پایدارسازی: نیلینگ، انکراژ و مهارمتقابل
توضیحات پروژه

در این پروژه، بخشی از همجواری غربی جنوبی پروژه فاقد رضایت همجواری بوده است و برهمین اساس طرح پایدارسازی این جداره ها براساس مهار متقابل (Strut) درنظر گرفته شده است و بعلاوه، ساختمان های همجوار این بخش بسیار فرسوده و فاقد سازه بوده اند که با توجه به حساسیت این ساختمان ها به هرگونه تغییرشکل ناشی از گودبرداری، تغییرشکل ها در طراحی به 2.5 سانتیمتر محدود گردید که در نهایت در عملیات پایدارسازی طی مانیتورینگ پروژه، حداکثر تغییرشکل های این قسمت از پروژه 20 میلیمتر تجربه گردید. از دیگر معضلات پروژه آب زیرزمینی بالا در تراز 8- متری با حجم آب بالا به دلیل عبور قنات از نزدیکی پروژه بود که در نهایت با 2 عدد گالری در ترازهای 25- و 16- متری این تراوش آب تا حد زیادی کنترل گردید. در نهایت به دلیل وجود خاکهای ریزدانه در ساختگاه پروژه، نوع مسلح کننده ها در ترازهای پایین تر از آب زیرزمینی، بصورت نیلینگ درنظر گرفته شد تا از بروز رفتار خزشی در مسلح کننده ها پیشگیری شود.

 

In this project, some parts of the west-south neighborhood of the project lacked neighborhood consent for nailing method and any boring, and accordingly, the stabilization system of these walls is considered based on Strut,  in addition, the buildings adjacent to this part were very old and not having any structures, regarding the sensitivity of these buildings to any deformation caused by excavation, the design deformations was limited to 2.5 cm, finally, during the stabilization operation during the monitoring of the project, the maximum experienced deformation of this part was about 20 mm. One of the other difficullties of the project was the high underground water level about -8 meters with high water seepage due to the passage of an active Qanat adjacent the project, which was finally considerablly controlled by a 2 drainage galleries at the levels of -25 and -16 meters. Eventually,  the type of reinforcements at levels lower than the underground water was considered as nailing in order to prevent creep behavior in the reinforcementsdue to the presence of fine-grained soils at the location of the soil project.