تلفن تماس
02126604001
کارفرما: علی بهنام
عمق گود: 6 الی 8/5 متر
زمان اجرا: 1394-05-25
مدت زمان اجرا: 20 روز
طول حفاری: 590 متر
روش پایدارسازی: انکر، نیلینگ، سولجر
سطح شاتکریت: 445 متر مربع
توضیحات پروژه

در این پروژه بعد از اخذ استعلامات تاسیسات شهری، مشخص گردید که در جداره سمت خیابان تا عمق ۴ متری امکان حفاری و مسلح سازی جداره به خاطر احتمال برخورد با تاسیاسات شهری نمی باشد. لذا، طراحان این شرکت با  ترکیب المان های سولجیر پایل و انکر و دوخت سولجیر پایل ها توسط المان های انکر در ترازهای پایین تر پایداری این جداره را تامین نموده و در طول عملیات اجرایی نیز کارشناسان اجرایی با انجام مانیتورینگ رفتار این جداره را با دقت و حساسیت رصد نمودند تا از بروز تغییرشکل های غیرمجاز جلوگیری گردد.