خدمات شرکت ماندگار خاک سازه

مشاوره و نظارت
مشاوره و نظارت
مشاوره و نظارت
این شرکت در زمینه نظارت بر عملیات اجرایی و طراحی پایدارسازی گودهای عمیق به روش نیلینگ و انکراژ و همچنین بهسازی خاک به کارفرمایان محترم خدمات مهندسی ارائه می نماید.
طراحی
طراحی
طراحی
طرح سیستم پایدارسازی گودهای عمیق به روش های نیلینگ، انکراژ و ... با استفاده از روش های تعادل حدی جهت محاسبه ضریب اطمینان پایداری و روش های عددی جهت پیش بینی تغییرشکل های محتمل جداره گود می باشد.
اجرا
اجرا
اجرا
عملیات اجرایی گودبرداری و بهسازی خاک با استفاده از روش نیلینگ، انکراژ، دیوار برلنی، میکروپایل و ... توسط مهندسین مجرب اجرایی این مجموعه و با مجهزترین ماشین آلات موجود صورت می گیرد.

دانش و تجربه را تضمین کار خود و رضایت کارفرما قرار داده ایم.