تلفن تماس
02126604001

کارفرما: جناب آقای آجیلچی

عمق گود: 25 متر

روش پایدارسازی گود:    Top & Down

مدت زمان عملیات زهکشی:  45 روز