تلفن تماس
02126604001

کارفرما: جناب آقای لاهورپرور
عمق: 13/10- 
روش پایدارسازی: ترکیب انکراژ و سازه نگهبان خرپایی
سطج شات: 700مترمربع
مدت زمان: 90 روز تقویمی