تلفن تماس
02126603575

کارفرما: آقای دکتر دامون فیضی
عمق گود: 20-
روش پایدارسازی: نیلینگ و انکراژ و دیوار برلین و استرات
سطح شات: 1800
مدت زمان: 4 ماه