تلفن تماس
02126603575

کارفرما: آقای حسن همتی
عمق گود: -10.50
روش پایدارسازی: خرپا و استرات
سطح شات: 700 مترمربع
مدت زمان: 60 روز کاری