تلفن تماس
02126604001

کارفرما: جناب آقای آصفی
عمق: حدود 10 متر
روش پایدارسازی: ترکیب استرات و سازه نگهبان خرپایی
سطح شات: 450 مترمربع
مدت زمان: 75 روز تقویمی