تلفن تماس
02126604001

کارفرما: شرکت مهندسی دنو

عمق گود: 15 متر

روش پایدارسازی: نیلینگ و انکراژ