تلفن تماس
02126604001

کارفرما: جناب آقای مهندس شفیعی
عمق گود: 25 متر
سطح شاتکریت: 2800 مترمربع
روش پایدارسازی: دیوار برلین و انکراژ