تلفن تماس
02126604001

طراحی

 • پروژه قلمستان

  • کارفرما: مهندس بهنام آژنگ
  • عمق گود: 17/70-
  • سطح شات: 6/988 مترمربع
  • مدت زمان اجرا: 7 ماه
  • طول حفاری: 19423 متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ، انکراژ و دیوار برلنی
 • پروژه سرو غربی

  • کارفرما: آقای مهندس خلج
  • عمق گود: 12-19 متر
  • سطح شات: 1100
  • مدت زمان اجرا: 60 روز
  • روش پایدارسازی: مهارمتقابل
 • پروژه کوهسار

  • کارفرما: آقای مهندس فرج پور و آقای مهندس امینی
  • عمق گود: 43/20-
  • سطح شات: 6/957
  • روش پایدارسازی: انکراژ و مهارمتقابل
 • پروژه جردن-فرطراح

  • کارفرما: آقای مهندس سیددعائی اسکوئی، آقای مهندس سام ایروانی و آقای مهندس رضا کنی
  • عمق گود: 14/15-
  • سطح شات: 1/114
  • روش پایدارسازی: مهارمتقابل
 • پروژه بلوار کاوه

  • کارفرما: علی کلهریان
  • عمق گود: 6/80-
  • سطح شات: 546
  • روش پایدارسازی: سازه نگهبان خرپایی و مهارمتقابل
 • پروژه برلن-SEFI

  • کارفرما: شرکت صفی
  • عمق گود: 5/00-
  • سطح شات: 590
  • روش پایدارسازی: سازه نگهبان خرپایی و مهارمتقابل
 • بخارست 23

  • کارفرما: آقای مهندس همتی و آقای مهندس طاهری
  • عمق گود: 10/00-
  • سطح شات: 588
  • روش پایدارسازی: سازه نگهبان خرپایی و مهارمتقابل
 • پروژه ایران هورمون

  • کارفرما: شرکت داروسازی ایران هورمون
  • عمق گود: 8/05-
  • سطح شات: 1073
  • روش پایدارسازی: نیلینگ و انکراژ
 • پروژه اندرزگو

  • کارفرما: آقای مهندس امیر فاروق هدایی
  • عمق گود: 10/74-
  • سطح شات: 757
  • زمان اجرا: 2020-11-26
  • روش پایدارسازی: مهار متقابل و نیلینگ
 • پردیس-انرژی نوین

  • کارفرما: وزارت راه و شهرسازی و شرکت ساختمانی انرژین نوین
  • عمق گود: 42/00-
  • سطح شات: 3300 مترمربع
  • زمان اجرا: 2024-06-26
  • طول حفاری: 7200 متر
  • روش پایدارسازی: انکراژ
 • پروژه بلوار صبا-اندرزگو

  • کارفرما: جناب آقای دکتر فیضی
  • عمق گود: 1,743
  • سطح شات: 1,743
  • روش پایدارسازی: نیلینگ، انکراژ و مهارمتقابل
 • آغاز عملیات پایدارسازی پروژه ایران هورمون

 • آغاز عملیات پروژه اندرزگو

 • آغاز عملیات پروژه الهیه

 • آغاز عملیات پروژه برلن

 • آغاز عملیات پروژه بخارست

 • آغاز عملیات گودبرداری پروژه کاشانی

 • پروژه سوهانک

  • کارفرما: جناب آقای ربیعی زاده
  • عمق گود: ١٠-٢٠متر
  • مدت زمان اجرا: ٣ماه
  • طول حفاری: ۴٠٠٠متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ و انکراژ و خرپا و استرات
  • سطح شاتکریت: ٢٢٠٠مترمربع
  • سطح اشغال پروژه: ١۴٠٠مترمربع
  • تراز آب زیرزمینی: ٧متر
 • پروژه صادقیه

  • کارفرما: شرکت بیمه مرکزی ( آقای مهندس زارع زاده)
  • عمق گود: 11 متر
  • مدت زمان اجرا: ۴۵ روز
  • روش پایدارسازی: مهارمتقابل (استرات)
  • سطح شاتکریت: 900 مترمربع
  • سطح اشغال پروژه: ۴۲۰ مترمربع
  • ابعاد پروژه: 14*29.9 متر
 • پروژه شقایق

  • کارفرما: آقای مهندس امیدوار
  • عمق گود: ۱۴ متر
  • مدت زمان اجرا: ۷۰ روز
  • طول حفاری: ۱۶۷۲ متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ، انکراژ ، استرات
  • سطح شاتکریت: ۲۰۲۴ مترمربع
  • سطح اشغال پروژه: ۱۴۴۵ متر مربع
  • ابعاد پروژه: 37*39.8 متر

صفحه1 از4