تلفن تماس
02126603575

مشاوره و نظارت

 • عملیات Top-Down پروژه حکمت جردن

  • کارفرما: جناب آقای دکتر ریاحی
  • عمق گود: 25 متر
  • زمان اجرا: 1398-11-04
  • مدت زمان اجرا: 6 ماه
  • روش پایدارسازی: Top-Down
  • سطح اشغال پروژه: 270 مترمربع
  • تراز آب زیرزمینی: -20 متر
 • پروژه توانیر

  • کارفرما: جناب آقای تاج
  • عمق گود: 11 متر
  • سطح شات: 850 مترمربع
  • زمان اجرا: 1398-09-03
  • مدت زمان اجرا: 60 روز
  • روش پایدارسازی: ترکیب سیستم سازه ای لوله ای و سازه اصلی
  • عمق ترانشه: 7.5 متر
  • تراز آب زیرزمینی: منفی 6 متر
 • پروژه جاده مخصوص

  • کارفرما: اقای مهندس خان زاده
  • عمق گود: 11 متر
  • سطح شات: 2000 مترمربع
  • زمان اجرا: 1398-09-20
  • مدت زمان اجرا: 55 روز
  • طول حفاری: 3300 متر
  • روش پایدارسازی: نیلینگ، انکراژ
  • تراز آب زیرزمینی: ندارد
 • بیدهندی

  • کارفرما: توسعه پایدار هزاره سوم
  • عمق گود: 26 متر
  • زمان اجرا: 1393-06-11
  • مدت زمان اجرا: 6 ماه
  • طول حفاری: 11098 متر
  • روش پایدارسازی: استرند، راد خود حفار، سولجر پایل
  • سطح شاتکریت: 4110 متر مربع
  • ماکزیمم جابه جایی دیواره گود: 3/2 سانتی متر
 • بلوار ارتش

  • کارفرما: شرکت توسعه پایدار هزاره سوم
  • زمان اجرا: 1393-10-11
  • مدت زمان اجرا: 74 روز
  • طول حفاری: 4703متر
  • روش پایدارسازی: انکر، نیلینگ، سولجر
  • سطح شاتکریت: 2138 متر مربع
 • پروژه بازار

  • کارفرما: آقای عین الهی، آقای رضایی
  • عمق گود: 9 متر
  • طول حفاری: 2325
  • روش پایدارسازی: سولجر، نیلینگ
  • سطح شاتکریت: 1716
 • دربند

  • کارفرما: مهندس صفاکیش
  • عمق گود: 18 متر
  • زمان اجرا: 1393-12-20
  • مدت زمان اجرا: 3 ماه
  • طول حفاری: 2235 متر
  • روش پایدارسازی: استرند، سولجر
  • سطح شاتکریت: 745 متر مربع
 • پروژه بازار عباس آباد

  • کارفرما: آقای عین الهی، آقای رضایی
  • عمق گود: 8/5 متر
  • طول حفاری: 2472 متر
  • سطح شاتکریت: 987 متر مربع
 • عملیات Top-Down پروژه محمودیه (مشاوره و نظارت )

  • کارفرما: جناب آقای ملک زاده
  • عمق گود: 15 متر
  • روش پایدارسازی: Top-Down
  • سطح اشغال پروژه: 450 مترمربع
 • پروژه دستگردی

  • کارفرما: جناب آقای مهندس مطهری
  • عمق گود: 18/5 متر
  • زمان اجرا: 1396-05-10
  • مدت زمان اجرا: 120 روز
  • روش پایدارسازی: مهار متقابل و شمع (STRUT)
 • پروژه برزیل

  • کارفرما: شرکت بهساز کاشانه تهران
  • عمق گود: 13 متر
  • سطح شات: 1236 مترمربع
  • زمان اجرا: 1394-12-25
  • طول حفاری: 2002 متر
  • روش پایدارسازی: استرند، سولجر، سولجرپایل، نیلینگ