تلفن تماس
02126603575
  • کارفرما: جناب اقای کاظمیان
  • عمق گود: 16 متر
  • مدت زمان اجرا: 4 ماه
  • روش پایدارسازی: اجرای بالا به پایین (Top & Down)
  • سطح اشغال پروژه: 500 مترمربع
توضیحات پروژه